Algemene voorwaarden

Praktijk De Poel heeft, zodra onze dienstverlening verdergaat dan het bieden van informatie of het geven van advies, te maken met een aantal wetten en regels. Deze komen onder meer vanuit de jeugdwet of uit de Wet op maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast hebben we interne afspraken. We willen open, eerlijk en transparant met elkaar omgaan. U mag dit dan ook van onze medewerkers verwachten.

Informatie voor de start:

Om de zorg te kunnen starten hebben wij een aantal documenten nodig, daarnaast is er een Wmo of jeugdzorg beschikking nodig. Deze beschikking kan door de gemeente of een andere bevoegde verwijzer (jeugdarts, huisarts, schoolarts, psychiater, enz.) in de vorm van zorg in natura (ZIN) worden afgegeven. Dit alles is nodig in verband met de financiering van de zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in het afsprakenoverzicht, en ze worden ook opgenomen in het begeleidingsplan.

 

Het begeleidingsplan is een flexibelcontract:

Samen met u en andere betrokkenen stellen we een begeleidingsplan op. We gaan hierbij uit van de vraag die u heeft gesteld. Het is belangrijk dat we ons daarna allemaal houden aan de afspraken. Als u vindt dat het anders moet, horen we dat graag. Als wij (nieuwe) problemen of oplossingen zien, hoort u dat van ons. Zo werken we samen aan verbetering.

 

Privacy, informatie-uitwisseling en dossiers:

Wij leggen gegevens vast van ouders, cliënten en zo nodig van andere betrokkenen. Wij houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving(Jeugdwet, AVG) hierin staat onder meer dat wij vertrouwelijk omgaan met gegevens. Als u met ons de zorg aangaat, geeft u ons toestemming gegevens te registreren in ons dossier en waar nodig te delen met betrokken partijen. Medewerkers wisselen waar nodig informatie onderling uit. Daarnaast is het mogelijk dat wij informatie verstrekken aan en/of opvragen bij artsen of andere betrokkenen (bijvoorbeeld de school, gemeente, jeugdarts, enz.) of een andere hulpverlenende organisatie die bij het gezin betrokken is, meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

 

Klachtenregeling:

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ook wij lopen dat risico. Voor cliënten is de klachtenregeling een mogelijkheid om onvrede te uiten. Wij kunnen hier alleen maar van leren en daardoor verder professionaliseren. Als u een klacht heeft, kunt u zich in eerste instantie richten tot uw begeleider. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen cliënt en begeleider of komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Christel de Poel. Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding toe, dan kunt u zich wenden tot klachtenportaalzorg.nl

 

Veiligheid:

Wij doen er samen met ouders, verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers alles aan om cliënten de kans te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het zijn de ouders/wettelijk vertegenwoordigers die verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en blijven voor de veiligheid van hun cliënten. Vanuit de zorg die wij leveren, voelen wij ons medeverantwoordelijk voor het signaleren en aanpakken van problemen in de opvoedsituatie. Als de veiligheid van één van de gezinsleden, maar in het bijzonder die van de cliënt, niet meer gegarandeerd kan worden of als de rechten van de cliënt bedreigd worden en wij vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling, zijn wij verplicht dit te melden. Indien mogelijk bespreken wij deze zorgen altijd eerst met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers, daarna maken we gezamenlijk een plan om de veiligheid op korte termijn te herstellen. Indien wij denken dat wij hier niet de aangewezen partij voor zijn, zullen wij met u afstemmen welke partij dit wel kan zijn. We beoordelen de situatie altijd eerst vanuit het belang van de cliënt. Praktijk De Poel houdt zich daarbij aan de landelijke wetgeving, protocollen en procedures.

 

Samenwerken vanuit respect:

Wij werken met een open vizier samen met kind, u, ouders en andere betrokkenen. Wij respecteren de culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes van onze cliënten. Wij stellen ons gelijkwaardig op en sluiten aan bij de wensen en grenzen van onze cliënten.  Wij accepteren geen discriminatie, bedreiging of geweld. Bij onveilige situaties grijpen we in. De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop. Als wij vinden dat grenzen bereikt of overschreden zijn melden wij dat en indiennodig doen wij aangifte.

 

Financiële verplichtingen:

Praktijk De Poel is een gecontracteerde zorginstelling. De zorg is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is op elk moment mogelijk om te stoppen met de zorg, wij moeten dit dan aan de verwijzer doorgeven.

Praktijk De Poel kan de zorg stopzetten wanneer wijdenken dat wij onvoldoende passende zorg kunnen leveren of wanneer de beschikking ten einde loopt.

 

Bereikbaarheid:

Wij zijn voor u bereikbaar via de hulpverlener die betrokken is bij uw gezin.

Kunt u de betrokken hulpverlener niet bereiken binnen kantooruren en kan het contact niet wachten tot de volgende werkdag dan kunt u contact opnemen met de verwijzer (gemeente, huisarts, GGD-arts).

Wanneer er sprake is van een crisis en u krijgt geencontact met ons, dan belt u 112 als er directe hulp is vereist.
Als het gaat om veiligheid, huiselijk geweld of kindermishandeling dan kunt ubuiten kantoortijden bellen met Veilig Thuis (0800-2000).