Privacyverklaring

Praktijk De Poel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we jou informatie over hoe wij omgaan met jouw gegevens. Binnen onze organisatie is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en zullen ons houden aan de privacywetgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

 • jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierna genoemde doeleinden;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die we minimaal nodig hebben voor deze doeleinden;
 • jou informeren als we jouw gegevens moeten delen vanwege een wettelijke vereiste;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hier op zullen wijzen en deze zullen respecteren.

Onder welke grondslag verzamelen we jouw gegevens?

De grondslag waaronder wij onze hulp- en dienstverlening uitvoeren is vastgelegd in de Jeugdwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we gegevens van jou moeten verzamelen.

Waarom verzamelen we jouw gegevens?

 • zodat we met jou in contact kunnen komen;
 • voor het bieden van hulp- en dienstverlening.

Jouw toestemming

 • Door je aan te melden, geef je aan dat je kennis hebt genomen van de manier waarop Praktijk De Poel jouw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document.
 • Wij willen jou graag zo goed mogelijk helpen, daarvoor is soms wenselijk om jouw gegevens te delen met iemand van een andere organisatie. Alleen met jouw specifieke toestemming worden in dat geval jouw gegevens gedeeld. Je kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.
 • Jouw toestemming wordt vastgelegd in jouw dossier.
Goed om te weten: wij hanteren de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Praktijk De Poel legt onder meer de volgende persoonsgegevens van een volwassen cliënt of de jeugdige en ouders vast:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum en -land
 • nummer van ID-bewijs en 135N

Indien van toepassing en met toestemming van cliënt, leggen we de gegevens van diagnostiek of behandeling door derden vast. De gegevens worden 20 jaar bewaard zoals is vastgelegd in de Jeugdwet.

Wie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?

 • jijzelf, en jouw wettelijke vertegenwoordigers als je jonger bent dan 16 jaar. Tussen de 16 en 18 jaar moet jij toestemming geven als jouw wettelijk vertegenwoordigers inzage in jouw gegevens willen hebben;
 • de hulpverlener(s) met wie jij te maken hebt;
 • enkele beheerders van het systeem.

Iedereen die bij Praktijk De Poel werkzaam is dient zich te houden aan onze geheimhoudingsplicht welke is vastgelegd in het arbeidscontract. Ook van ingehuurde krachten en leveranciers die te maken krijgen met persoonsgegevens vragen wij dat zij zich houden aan de geheimhoudingsverklaring.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen

 • Jouw dossier blijft eigendom van Praktijk De Poel. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien. Deze inzage moet schriftelijk worden aangevraagd. Het kan zijn dat we niet alle gegevens kunnen laten inzien omdat hiervoor eerst toestemming nodig is van andere betrokken personen. In overleg met jouw vaste zorgverlener zoeken wij hiervoor dan een passende oplossing.
 • Je kunt op elk moment gedurende de zorgverlening of na de beëindiging van de zorgverlening het verzoek bij ons indienen om jouw gegevens te laten wijzigen. Het gaat dan om feitelijke informatie. Het is niet mogelijk bijvoorbeeld rapportages van jouw zorgverlener aan te laten passen. Je kunt wel vragen om jouw commentaar aan de rapportage toe te laten voegen.
 • Wanneer je gegevens hebt aangeleverd aan ons als zorgverlener, heb je altijd het recht om deze gegevens ook weer te delen met andere partijen. Wij zullen deze gegevens op jouw verzoek ter beschikking stellen.
 • Jouw dossier blijft eigendom van Praktijk De Poel.

Bescherming van gegevens en beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden hier geen toegang tot hebben. Onze beveiliging houdt onder andere in dat:

 • wij onze digitale systemen beveiligen met wachtwoorden die regelmatig moeten worden gewijzigd;
 • papieren dossiers in afgesloten kasten worden bewaard waar alleen bevoegde personen toegang toe hebben;
 • wij periodiek toetsen of wij nog voldoen aan de gestelde richtlijnen en regels rondom beveiliging van persoonsgegevens.

Onze website

Wij verwerken analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als je de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres opgeslagen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen we jou hierover contact met ons op te nemen. We gaan ervan uit dat we er samen uitkomen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor specifieke vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.